Neidio i'r prif gynnwy

Mathau o Ganser yr Oesoffagws-Gastrig

Mae'r dudalen hon yn darparu gwybodaeth a chanllawiau ar fathau o ganser gastroberfeddol uwch ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol. 
Mae gwybodaeth ar gyfer cleifion ar gael ar ein hwb cleifion.

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am CSG Gastroberfeddol Uwch, e-bostiwch
WCN.CancerSiteGroups@wales.nhs.uk

Datblygwyd y Llwybrau Cenedlaethol Gorau ar gyfer Canser yr Oesoffagws-Gastrig ar y cyd â'r CSG Gastroberfeddol Uwch i gefnogi'r gwaith o gyflwyno'r Llwybr Canser Sengl (SCP) yng Nghymru.

Y Llwybr Cenedlaethol Gorau ar gyfer Canser yr Oesoffagws

Y Llwybr Cenedlaethol Gorau ar gyfer Canser Gastrig

Mae'r canllawiau hyn yn ymwneud ag asesu a rheoli canser yr oesoffagws-gastrig mewn oedolion, gan gynnwys triniaeth radical a lliniarol a chymorth maethol.

Nod y canllawiau yw lleihau amrywiadau mewn ymarfer drwy drefnu gofal a chymorth yn well, a gwella ansawdd bywyd a goroesiad drwy roi cyngor ar y triniaethau mwyaf addas ar sail y math o ganser, ei ddatblygiad a'i leoliad.

Mathau o Ganser Llwybr Gastroberfeddol (uwch) – nodi ac atgyfeirio

Canser yr oesoffagws-gastrig – asesu a rheoli mewn oedolion

Canllawiau ESMO GIST 

GISTs Coleg Brenhinol y Patholegwyr

Ymarfer Clinigol y DU ar gyfer rheoli GISTs

MDTs Rhanbarthol Oesophago-Gastric

(Achosion OG a GIST lliniarol a allai fod yn iachaol, cymhleth)

Rhanbarth

Arweinydd y Tîm Amlddisgyblaethol

Amlder Cyfarfodydd y Tîm Amlddisgyblaethol 

Y Gogledd 

Yn aros am wybodaeth

 

De Ddwyrain Cymru

Dr Carys Morgan

Dydd Mawrth, 8am bob wythnos

Bae Abertawe

Yn aros am wybodaeth

 


Timau Amlddisgyblaethol UGI lleol

 

Bwrdd Iechyd / Tîm Amlddisgyblaethol

Arweinydd y Tîm Amlddisgyblaethol  Amlder Cyfarfodydd y Tîm Amlddisgyblaethol 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Miss Tamsin Boyce

Dydd Iau 12: 45-2pm bob wythnos

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

Mr Andrew Baker

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro 

Yr Athro Wyn Lewis

Dydd Mawrth 12-1pm bob wythnos

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg - Ysbyty'r Tywysog Siarl ac Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Mr Xavier Escofet

Dydd Iau 12-1: 30pm bob wythnos

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

Mr Mark Henwood

Dydd Gwener 1-2: 30pm bob wythnos

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Dr Sarah Gwynne

Dydd Mawrth 8am bob wythnos

Mae'r gwasanaeth RFA bellach ar waith ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Mae'r gwasanaeth yn cael ei arwain gan Dr Hasan Haboubi ac mae'n rhan o Dîm Amlddisgyblaethol OG rhanbarthol De-ddwyrain Cymru. 

Gellir anfon atgyfeiriadau/ymholiadau drwy e-bostio  Rfa.Cav@wales.nhs.uk

Isod ceir dolenni i ganllawiau NICE ar RFA:

https://www.nice.org.uk/guidance/IPG344

https://www.nice.org.uk/guidance/ipg496

Datblygwyd y fanyleb hon gan grŵp gorchwyl a gorffen, gan gynnwys cynrychiolaeth glinigol o'r canolfannau llawfeddygol ledled Cymru, yn ogystal â rhanddeiliaid allweddol eraill sy'n ymwneud â darparu'r gwasanaethau hyn. 

Roedd y datblygiad yn cynnwys cyfnod o ymgynghori â rhanddeiliaid allweddol, ac fe'i cymeradwywyd wedyn ym mis Rhagfyr 2019 gan y Grŵp Gweithredol Cydweithredol, a'i gymeradwyo i'w fabwysiadu'n ffurfiol wedyn gan fyrddau iechyd unigol yng Nghymru. 

Cynhelir cyfres o weithdai wedi'u hwyluso yn allanol i gefnogi'r gwaith o ddatblygu cynllun gweithredu sy'n cael ei lywio'n glinigol i fynd i'r afael â rhai o'r problemau ehangach yn ymwneud â llwybrau i gleifion.
 
Rydym yn ddiolchgar iawn i'r rhanddeiliaid clinigol a rhanddeiliaid eraill am gymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu'r fanyleb gwasanaeth.
 

OG Manyleb Gwasanaethau Trydyddol Canser Cymraeg