Neidio i'r prif gynnwy

Y Fframwaith NYTH

Offeryn cynllunio ar gyfer Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol yw Fframwaith NYTH sy'n ceisio sicrhau dull 'system gyfan' ar gyfer datblygu gwasanaethau iechyd meddwl, lles a chymorth i fabanod, plant, pobl ifanc, rhieni, gofalwyr a'u teuluoedd ehangach ledled Cymru.

Fe'i cyd-gynhyrchwyd gan rwydwaith Law yn Llaw at Blant a Phobl Ifanc (T4CYP2) ac ystod eang o randdeiliaid.

Rydym am ehangu'r sgwrs er mwyn atal pobl rhag meddwl mai dim ond gwasanaethau arbenigol all ddarparu help. Mae'r gwasanaethau hyn yn bwysig, ond mae llawer mwy y gellir ei wneud i ddarparu cymorth. 

Ein nod yw gwneud y broses o gael mynediad at arbenigedd a chyngor yn gyflymach, a rhoi'r sgiliau a'r hyder i'r oedolion sydd agosaf at blant o bob oed gael deall yr hyn y gallant ei wneud i’w helpu.

Pan fydd angen cymorth ychwanegol, rydym am weld dull ‘dim drws anghywir’ fel bod teuluoedd yn cael y cymorth cywir ar yr amser iawn ac mewn ffordd sy’n iawn iddyn nhw.

Mae fframwaith NYTH yn ganlyniad gwaith helaeth gyda phobl ifanc, rhieni, gofalwyr a staff sy'n gweithio mewn ysgolion a gwasanaethau plant ledled Cymru, gan gynnwys athrawon, gweithwyr cymdeithasol, nyrsys, meddygon, therapyddion a gweithwyr ieuenctid. 

Gwnaethom hefyd gysylltu â gwasanaethau i oedolion, a chyda gwasanaethau tai, heddlu, ambiwlans, chwaraeon a hamdden, yn ogystal â llunwyr polisi yn Llywodraeth Cymru, byrddau partneriaeth rhanbarthol a byrddau iechyd ledled Cymru.

I gael trosolwg o fframwaith NEST, edrychwch ar ein fideo neu lawrlwythwch ein ‘trosolwg llygaid adar’.

Mae rhagor o wybodaeth fanwl am gefndir a chwmpas fframwaith NYTH yn y dogfennau isod.