Neidio i'r prif gynnwy

Amdanom ni

Mae Gweithrediaeth GIG Cymru yn swyddogaeth gymorth genedlaethol newydd, yn weithredol o 1 Ebrill, 2023.

Ein pwrpas allweddol yw:
Ysgogi gwelliannau yn ansawdd a diogelwch gofal - gan arwain at ganlyniadau gwell a thecach, mynediad a phrofiad y claf, llai o amrywiad, a gwelliannau yn iechyd y boblogaeth.
Ein mandad a llythyr cylch gwaith Llywodraeth Cymru

Bydd Gweithrediaeth y GIG yn darparu arweinyddiaeth gref a chyfeiriad strategol – gan alluogi, cefnogi a chyfarwyddo GIG Cymru i drawsnewid gwasanaethau clinigol yn unol â blaenoriaethau a safonau cenedlaethol.

Byddwn yn gwneud hyn drwy:

  • Cryfhau arweinyddiaeth genedlaethol a chefnogaeth ar gyfer gwella ansawdd
  • Darparu cyfeiriad mwy canolog i sicrhau ymagwedd gyson a theg at gynllunio cenedlaethol a rhanbarthol yn seiliedig ar ganlyniadau
  • Galluogi trefniadau rheoli perfformiad cryfach, gan gynnwys y gallu i herio a chefnogi sefydliadau nad ydynt yn gweithredu yn ôl y disgwyl.

Nid sefydliad newydd yw Gweithrediaeth y GIG, yn hytrach swyddogaeth hybrid. Bydd uwch dîm newydd o fewn Llywodraeth Cymru - 'swydd y weithrediaeth'.

Pwy ydym ni

Mae’r Pwyllgor Gwaith yn cynnwys:

Bydd Gwelliant Cymru yn cadw eu henw a’u brand am y tro. O 1 Ebrill 2023, bydd brand Gwelliant Cymru yn cael ei ddefnyddio ochr yn ochr â brand Gweithrediaeth GIG Cymru lle bo’n berthnasol.

Ein gwerthoedd a'n diwylliant

Mae Gweithrediaeth GIG Cymru yn cyfuno cyfoeth o brofiad GIG a Gwasanaeth Sifil.

Trwy gydweithio, byddwn yn datblygu diwylliant o gynhwysiant lle mae pobl yn cael eu cefnogi i wneud y gorau o'u potensial trwy degwch a chyfle.

Bydd trosglwyddiad wedi’i reoli’n ofalus o gyrff unigol i un weledigaeth gorfforaethol a rennir er mwyn sefydlu diwylliant o ansawdd, arloesedd ac arbenigedd digidol.

Y nod yw sicrhau diwylliant gweithlu cynhwysol a pharchus lle mae staff yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a bod ganddynt ymdeimlad cyffredin o hunaniaeth a pherthyn.