Neidio i'r prif gynnwy

Rhwydweithiau a Chynllunio

Bydd y swyddogaeth Gynllunio yn gweithio ar draws canghennau Llywodraeth Cymru a’r GIG o’r Weithrediaeth i drosi cyfarwyddiadau Gweinidogol a blaenoriaethau ar gyfer cyflawni trwy Fframwaith Cynllunio’r GIG. Bydd y gwaith hwn yn cael ei atgyfnerthu gan rhwydweithiau clinigol, grwpiau gweithredu a rhaglenni.

Bydd rhwydweithiau clinigol cenedlaethol a grwpiau gweithredu yn ddull allweddol o sbarduno gwelliant, newid (gan gynnwys arloesedd a gwerth) a chyflawni o fewn Gweithrediaeth GIG Cymru.

Mae'r rhwydweithiau yn dod â chlinigwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill o amryw ddisgyblaethau proffesiynol at ei gilydd i wella gwasanaethau a chanlyniadau cleifion trwy ddylanwadu ar gomisiynu, cynllunio, darparu a datblygu gwasanaethau.

Byddant yn cefnogi a chyfrannu at waith ar draws holl swyddogaethau Gweithrediaeth GIG Cymru ac yn sicrhau bod ystyriaethau clinigol yn rhan o wella ansawdd, cynllunio a chyflawni. 

Rydym yn adolygu'r rhwydweithiau clinigol ar hyn o bryd fel rhan o'r gwaith i weithredu'r Fframwaith Clinigol Cenedlaethol, a byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y trefniadau newydd dros y misoedd nesaf. 

Bydd rhaglenni cenedlaethol hefyd yn ddull o gefnogi gwelliant, newid (gan gynnwys arloesedd a gwerth) a chyflawni.  
 
Mae rhaglenni yn amlinellu ‘sut beth yw arfer da’ a disgwyliadau ar gyfer cyflawni ar draws iechyd, a phartneriaid mewn gofal cymdeithasol, y sector annibynnol a’r trydydd sector. 

Mae’r gwaith hwn yn cynnwys cytuno ar safonau a modelau gofal, cysondeb o ran sut y mesurir perfformiad a gweithgarwch, a llywio metrigau ansawdd a pherfformiad i awgrymu pa arferion gorau y dylid eu mabwysiadu’n genedlaethol. 

Gallwch ddysgu am waith y rhwydweithiau, y rhaglenni a'r grwpiau gweithredu presennol isod.

Cancer cell
Rhwydwaith Clinigol Strategol Cenedlaethol ar gyfer Canser
Rhwydwaith Clinigol Strategol Cenedlaethol ar gyfer Cyflyrau Cardiofasgwlaidd
Nurses tending to ICU
Rhwydwaith Clinigol Strategol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Critigol, Trawma a Meddygaeth Frys
Rhwydwaith Clinigol Strategol Cenedlaethol ar gyfer Diabetes
Rhwydwaith Clinigol Strategol Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Mamolaeth a Newyddenedigol
Rhwydwaith Clinigol Strategol Cenedlaethol ar gyfer Cyflyrau Niwrolegol
Rhwydwaith Clinigol Strategol Cenedlaethol ar gyfer Iechyd Menywod

Rhwydweithiau Gweithredu Cenedlaethol

Rhwydwaith Gweithredu Clefyd yr Afu Cenedlaethol
Rhwydwaith Gweithredu Clefydau Prin Cenedlaethol
Rhwydwaith Gweithredu Strôc Cenedlaethol

Rhaglenni Cenedlaethol

Rhaglen Genedlaethol Gofal Lliniarol a Diwedd Oes

Rydym am i bobl allu byw eu dyddiau olaf yn y lleoliad o'u dewis – boed hynny yn y cartref, yr ysbyty neu'r hosbis ac rydym am iddyn nhw gael mynediad at ofal o ansawdd uchel ble bynnag maen nhw'n byw ac yn marw, beth bynnag fo'u clefyd neu eu hanabledd sy’n bodoli eisoes.

Rhaglen Ansawdd a Diogelwch

Mae'r rhaglen Ansawdd a Diogelwch wedi'i sefydlu i fwrw ymlaen â'r camau gweithredu cenedlaethol a nodir yn y Fframwaith Ansawdd a Diogelwch a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2021. 

Rhaglen Gwasanaethau Ymosodiad Rhywiol Cymru

Yn darparu gwasanaethau ymosodiadau rhywiol sy'n canolbwyntio ar y claf a'r dioddefwr gydag anghenion iechyd a lles fel y flaenoriaeth allweddol