Neidio i'r prif gynnwy

Sut i gael mynediad at SARC

Dod o hyd i'ch CAYR agosaf

Conwy a Gogledd Cymru

Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol Amethyst

Ffôn: 01492 805384

Ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener 9am tan 5pm.

Darperir gwasanaeth brys y tu allan i oriau hefyd.

E-bost: BCU.Amethyst@wales.nhs.uk (monitro yn ystod oriau swyddfa yn unig)

Aberystwyth

New Pathways

Ffôn: 01970 610124
Y Drenewydd

New Pathways

Ffôn: 01267 226166
Caerfyrddin

New Pathways

Ffôn: 01267 235464
Abertawe

New Pathways

Ffôn: 01792 966660
Merthyr Tudful

New Pathways

Ffôn: 01685 379310
Caerdydd

Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol Ynys Saff

Ffôn: 02920 335795

Os byddwch yn ffonio y tu allan i’r oriau gwaith arferol, gadewch neges ar y peiriant ateb cyfrinachol gyda’ch manylion cyswllt, a bydd aelod o staff yn eich ffonio’n ôl.

Gwent

New Pathways

Ffôn: 01495 233971

Gwybodaeth gyffredinol

Mae canolfannau atgyfeirio ymosodiadau rhywiol yn darparu lle diogel a gofal pwrpasol ar gyfer pobl sydd wedi cael eu treisio, wedi dioddef ymosodiad rhywiol neu wedi cael eu cam-drin yn rhywiol.

Maent yn cynnig ystod o wasanaethau, gan gynnwys gofal mewn argyfwng, archwiliadau meddygol a fforensig, atal cenhedlu brys, cymorth emosiynol a phrofion ar gyfer heintiau a drosglwyddir yn rhywiol.

Maent hefyd yn gallu trefnu mynediad at gynghorydd annibynnol ar drais rhywiol, yn ogystal ag atgyfeiriadau i gymorth iechyd meddwl a gwasanaethau cymorth trais rhywiol y sector gwirfoddol.

Nid oes rhaid i chi siarad â'r heddlu na meddyg i gael help gan CAYR ac nid oes rhaid i'ch trais rhywiol, ymosodiad rhywiol neu gamdriniaeth fod yn ddiweddar i chi gael cymorth.

Os penderfynwch yn ddiweddarach eich bod am roi gwybod i'r heddlu am yr hyn a ddigwyddodd i chi, gall staff yn yr SARC eich cefnogi drwy'r broses honno, ond eich penderfyniad chi fydd y penderfyniad yn llwyr.

Mae canolfannau atgyfeirio ymosodiadau rhywiol wedi'u cynllunio i fod mor breifat a chyfforddus â phosibl. Mae'r holl staff wedi cael eu hyfforddi'n arbennig i weithio gyda phobl sydd wedi cael eu treisio neu wedi dioddef ymosodiad rhywiol.

Bydd un o dîm CAYR yn siarad â chi am yr hyn sydd wedi digwydd ac yn rhoi'r wybodaeth a'r cymorth sydd eu hangen arnoch i'ch helpu i feddwl am yr hyn yr hoffech ei wneud nesaf.

Efallai y byddwch yn cael cynnig archwiliad meddygol fforensig, yn dibynnu ar ba mor ddiweddar yr ymosodwyd arnoch. Bydd hyn yn golygu bod meddyg neu nyrs yn eich archwilio ac yn casglu samplau.

Gellir defnyddio'r samplau hyn fel tystiolaeth os ydych yn penderfynu rhoi gwybod i'r heddlu am drais rhywiol neu ymosodiad rhywiol, nawr neu yn y dyfodol, ond nid oes pwysau na disgwyliad i chi roi gwybod os nad ydych am wneud hynny.

Gall y CAYR storio unrhyw beth y maent yn ei gasglu yn ystod yr archwiliad am gyfnod o amser, gan roi lle i chi feddwl am eich camau nesaf.

  • Meddyg neu nyrs practis yn eich meddygfa
  • Sefydliad gwirfoddol, fel Rape Crisis, Cymorth i Ferched Cymru, BAWSO
  • Llinell gymorth rhadffôn 24 awr Byw Heb Ofn, ar 0808 80 10 800
  • Adran damweiniau ac achosion brys (A&E) ysbyty
  • Clinig meddygaeth genhedlol-droethol (GUM) neu iechyd rhywiol
  • Clinig atal cenhedlu
  • Gwasanaeth pobl ifanc
  • Ffoniwch GIG 111 neu mynnwch help gan 111 Ar-lein
  • Yr heddlu, neu ffoniwch 101
  • Mewn argyfwng, ffoniwch 999

Cefnogaeth i blant

Childline

Gwybodaeth am gefnogaeth os ydych wedi cael eich cam-drin yn rhywiol neu'n adnabod rhywun sydd wedi cael eich cam-drin yn rhywiol

Cysylltu â Childline yn Gymraeg
 

Ar gyfer oedolion sy'n pryderu am blentyn neu berson ifanc

NSPCC

Cadw plant yn ddiogel a riportio camdriniaeth

Stop It Now

Adnoddau i ofalwyr a phobl sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc (ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg ac yn cynnwys adnoddau i gefnogi LGBTQ+ a phlant a phobl ifanc lleiafrifol a’r rhai ag anawsterau dysgu)

Byw Heb Ofn
 

Ar gyfer ymarferwyr sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc

Stop It Now

Adnoddau i bobl sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc (ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg ac yn cynnwys adnoddau i gefnogi LGBTQ+ a phlant a phobl ifanc lleiafrifol a’r rhai ag anawsterau dysgu)

Canolfan Arbenigedd ar Gam-drin Plant yn Rhywiol

Deall archwiliadau meddygol ar gyfer pryderon cam-drin plant yn rhywiol

Byw Heb Ofn