Neidio i'r prif gynnwy

Datganiad gweledigaeth, trosolwg rhaglen ac FAQs

Yng Nghynhadledd LINC: Dyfodol Patholeg, a gynhaliwyd ar 7 Hydref 2019, gofynnwyd i’r cyfranogwyr ystyried eu gweledigaeth ar gyfer y gwasanaeth. 
Defnyddiwyd eu golygfeydd fel sylfaen ar gyfer diffinio’r datganiad o weledigaeth isod.

Mae’r gwasanaethau patholeg ar draws Cymru yn gweithio gyda’i gilydd i ddarparu gwasanaeth sydd â ffocws ar gleifion a dan arweiniad clinigol, gyda chymorth y rheolwyr, gan alluogi’r gofal, y llwybrau a’r canlyniadau gorau i gleifion.  Mae gweithlu cydnerth, llawn cymhelliant a werthfawrogir yn cyrraedd rhagoriaeth weithredol drwy hyfforddiant ac ymgysylltiad staff ar bob lefel. 

Mae’r gwasanaeth patholeg yn safonedig, yn gynaliadwy ac yn ddoeth.  Caiff pobl, prosesau a thechnoleg eu hintegreiddio i ddarparu gwasanaethau diogel, sefydlog a diwastraff ar lefel y byrddau iechyd, yn rhanbarthol neu’n genedlaethol. Gan fod ansawdd a diogelwch cleifion yn greiddiol iddo, mae’n hawdd iddo gael ei achredu a’i ddilysu. 

Caiff y gwasanaeth patholeg ei gefnogi gan brosesau a systemau o’r dechrau i’r diwedd gan gynnwys ceisiadau electronig am brofion, gwasanaethau system rheoli gwybodaeth labordai (LIMS), adroddiadau ar ganlyniadau, rhybuddion a hysbysiadau, wedi’u hategu gan wasanaethau integreiddio a phlatfform technegol agored.   Mae’r trefniadau rheoli galw yn sicrhau bod cyfiawnhad clinigol dros wneud ceisiadau am brofion. Mae’r canlyniadau ar gael yn ddiogel ar draws Cymru i bob clinigydd mewn unrhyw leoliad. 

Mae un gwasanaeth LIMS cenedlaethol, safonedig a dilys ar gyfer yr holl ddisgyblaethau yn darparu system hynod wydn, diogel a hawdd ei defnyddio sy’n ategu’n ddi-dor wasanaethau gweithredol, safonedig Cymru gyfan.  Mae deallusrwydd busnes yn darparu data cymaradwy i reoli a monitro perfformiad y gwasanaeth fel sylfaen ar gyfer gwella’n barhaus.

Caiff y gwasanaeth Patholeg ei ddiogelu ar gyfer y dyfodol, bydd yn gallu esblygu ac ymateb i ddatblygiadau’r dyfodol mewn arferion a phatrymau gweithio, technoleg newydd ac arloesol.