Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau i ymarferwyr

Isod fe welwch ddolenni i ystod o adnoddau a dogfennau ar gyfer anhwylderau bwyta.

Ceir dolenni i adnoddau iechyd meddwl cyffredinol ar ein tudalen Adnoddau Rhwydwaith Iechyd Meddwl.

BEAT

Elusen anhwylderau bwyta'r DU ac mae'n darparu ystod eang o wasanaethau ac adnoddau i'r rhai sydd ag anhwylderau bwyta, eu teuluoedd a'u gweithwyr proffesiynol.
 

Anorecsia a Bwlimia (Coleg Brenhinol y Seiciatryddion)

Trosolwg o anorecsia a bwlimia, sut maen nhw'n effeithio ar fywydau pobl a sut i gael gafael ar help.
 

F.E.A.S.T.

Mae F.E.A.S.T yn gymuned o gefnogaeth ac addysg fyd-eang gan ac ar gyfer rhieni'r rhai ag anhwylderau bwyta.

Fframwaith Anhwylderau Bwyta Cymru (2009)

Mae'r Fframwaith, a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2009, yn disgrifio sut y caiff gwasanaethau eu trefnu a'u darparu ar gyfer pobl ag anhwylderau bwyta ledled Cymru.
 

Adolygiad Gwasanaeth Anhwylderau Bwyta Llywodraeth Cymru (2018)

Mae'r adolygiad hwn yn rhoi argymhellion i Lywodraeth Cymru ar wella gwasanaethau i bobl sydd ag anhwylderau bwyta yng Nghymru.
 

Canllawiau ar gyfer Rheoli Maeth Anorecsia Nerfosa

Cynhyrchwyd gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion (2005).
 

Ymyrraeth Gynnar ar gyfer Anhwylderau Bwyta

Mae'r datganiad sefyllfa hwn gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion yn 2019 yn amlinellu'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer ymyrraeth gynnar ar gyfer anhwylderau bwyta. Mae'n cefnogi'r achos dros driniaeth amserol i bob claf ag anhwylderau bwyta, waeth beth fo'i oedran, cyfnod neu hyd y salwch.
 

Ystyriaethau ar gyfer Trin Cleifion Fegan ag Anhwylderau Bwyta

Cynhyrchwyd ar y cyd gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion, Cymdeithas Ddeieteg Prydain a Beat (2019).

 

Canllawiau NICE ar gyfer Anhwylderau Bwyta (2017)

Mae'r canllaw hwn yn cynnwys asesu, trin, monitro a gofal cleifion mewnol i blant, pobl ifanc ac oedolion ag anhwylderau bwyta. Ei nod yw gwella'r gofal y mae pobl yn ei gael drwy fanylu ar y triniaethau mwyaf effeithiol ar gyfer anorecsia nerfosa, anhwylder bwyta goryfed a bwlimia nerfosa.
 

Cymorth Maeth i Oedolion (Diweddarwyd 2017)

Mae'r canllaw hwn yn cynnwys nodi a gofalu am oedolion sy'n dioddef o ddiffyg maeth neu sydd mewn perygl o ddiffyg maeth yn yr ysbyty neu yn eu cartref eu hunain neu gartref gofal. 
 

MARSIPAN: Rheoli Cleifion Sâl Iawn gydag Anorecsia Nerfosa

Cynhyrchwyd ar y cyd yn 2014 gan Golegau Brenhinol y Seiciatryddion, Ffisigwyr a Phatholegwyr.
 

MARSIPAN Iau: Rheoli Cleifion Sâl Iawn o dan 18 oed gydag Anorecsia Nerfosa

Cynhyrchwyd gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion yn 2012.

MaleVoiceED

Mae MaleVoicED yn elusen sy'n cydnabod ac yn gwerthfawrogi profiad byw dynion sydd wedi profi, neu sy'n profi, anhwylderau bwyta, bwyta anhrefnus a chyflyrau cyd-forbid cysylltiedig. 
 

Ymwybyddiaeth ARFID y DU

Yr unig elusen gofrestredig yn y DU sy'n ymroi i godi ymwybyddiaeth a hyrwyddo gwybodaeth am ARFID.
 

Diabetes gydag Anhwylderau Bwyta (DWED)

Mae DWED yn elusen sydd wedi'i lleoli yn y Deyrnas Unedig sy'n cefnogi ac yn eirioli dros bobl sy'n cael trafferth gyda diabetes math 1 ac unrhyw fath o anhwylder bwyta. 

Anhwylderau bwyta a phaediatreg