Neidio i'r prif gynnwy

Cymorth iechyd meddwl amenedigol

Taflenni cymorth a chyngor

Gwybodaeth i famau fod, mamau newydd, eu partneriaid a theuluoedd, i ddatblygu dealltwriaeth well o anawsterau iechyd meddwl yn y cyfnod amenedigol a thriniaethau penodol.

Cynllun Lles Beichiogrwydd ac Ôl-enedigaeth gan Tommy's

Cynllun dwy dudalen, wedi'i gymeradwyo gan NICE. Maent yn eich helpu i ddechrau meddwl am sut rydych chi'n teimlo'n emosiynol a pha gymorth y gallai fod ei angen arnoch yn ystod eich beichiogrwydd ac ar ôl yr enedigaeth.

Out of the Blue

Cyfres o fideos a gynlluniwyd i gefnogi rhieni a allai fod yn profi anawsterau iechyd meddwl.

Cynghorion i wella'ch cwsg

Cyngor gan yr elusen iechyd meddwl Mind.

Cymorth Lles Amenedigol Ar-lein GIG Cymru

Rhaglen hunangymorth i'ch helpu chi fel rhieni gwella eich lles a chael cymorth ar-lein.

Dull Solihull

Cyrsiau ar-lein i rieni, rhieni i ddod, neiniau a theidiau a gofalwyr - ar gael am ffi fach.

Ap BabyBuddy

Ap beichiogrwydd a magu plant sydd wedi’i greu i gefnogi rhieni, cyd-rieni a gofalwyr. Mae'n darparu gwybodaeth ac offer hunanofal dibynadwy sy'n seiliedig ar dystiolaeth ac ymchwil ddiweddaraf - wedi'i gymeradwyo gan y GIG.

Ready Steady Baby

Canllaw i feichiogrwydd, esgor a geni a magu plant yn gynnar hyd at wyth wythnos.

Dewch i Adnabod Eich Babi

Adnoddau gan yr Association for Infant Mental Health (AIMH) i'ch helpu i ddod i adnabod eich babi.

Magu Plant - Rhowch Amser Iddo

Adnodd Llywodraeth Cymru yn cynnig awgrymiadau ymarferol am ddim a chyngor arbenigol ar gyfer eich holl heriau magu plant.

Tiny Happy People

Adnoddau i’ch helpu i ddatblygu sgiliau iaith a chyfathrebu eich plentyn, yn sicrhau'r dechrau gorau mewn bywyd.

Bliss

Cefnogaeth i rieni a theuluoedd babanod gynamserol neu sâl.

Darllen i'ch babi yn yr uned newyddenedigol

Sut y bydd siarad, darllen a chanu â'ch babi yn ei gysuro a'i dawelu, ac yn ei helpu i ymlacio ac adeiladu eu bond gyda chi..

Darllen yn Well

Yn darparu adnoddau darllen sydd yn ddefnyddiol i gefnogi iechyd meddwl a lles plant.

Association for Postnatal Illness
Action on Postpartum Psychosis
Beat Eating Disorders UK
Birth Trauma Association
Bliss: ar gyfer babanod sy'n cael eu geni'n gynamserol neu'n sâl
Cruse Bereavement Care
Dad Matters Cymru

Prosiect arloesol sy'n cael ei redeg gan dadau ar gyfer tadau yn Sir Gaerfyrddin.

Ectopic Pregnancy Trust
Hearts and Minds

Cymuned sy’n fynny o wasanaethau iechyd meddwl amenedigol ar lawr gwlad sydd wedi ymrwymo i rannu dysgu a chreu llais cydlynol ar gyfer y sector.

Marce Society

Y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Iechyd Meddwl Amenedigol

Maternal OCD

Mae elusen a sefydlwyd gan famau wedi gwella o OCD i ddarparu cyngor a chefnogaeth.

OCD Action

Elusen yn darparu llinell gymorth bwrpasol, cefnogaeth e-bost ac eiriolaeth.

Relate

Am gefnogaeth a chyngor perthynas.

The Pandas Foundation

Am gyngor a chefnogaeth iselder cyn ac ar ôl genidigaeth.

Formed Films

Cyfres o ffilmiau animeiddiedig i helpu pobl i ddeall materion meddygol ac iechyd yn well ac i helpu i wneud dewisiadau iechyd gwybodus a chael triniaeth.

Iechyd a lles emosiynol ar gyfer tadau

Cyngor a chefnogaeth gan yr Institute of Health Visitors.

Mae tadau angen cefnogaeth hefyd

Gwybodaeth a chefnogaeth gan yr elusen iechyd meddwl Mind.

Dad Matters Cymru

Prosiect arloesol sy'n cael ei redeg gan dadau ar gyfer tadau yn Sir Gaerfyrddin.

Cefnogwch eich perthynas yn dilyn genedigaeth babi

Cyngor, cymorth ac adnoddau'r GIG i gyplau.

Pedwar peth i wybod am agosatrwydd yn dilyn genedigaeth babi

Blogbost ar wefan Banner Health

Newidiadau i'ch perthynas ar ôl cael babi

Cyngor gan NCT.

Relate

Cefnogaeth a chyngor perthynas.

Valleys Steps

Elusen llesiant a sefydlwyd i helpu pobl i helpu eu hunain. Yn darparu amrywiaeth o gyrsiau lles a gwybodaeth arall.