Neidio i'r prif gynnwy

Uned Gobaith

Uned gofal iechyd meddwl amenedigol amlddisgyblaethol arbenigol

Beth yw'r uned?

Mae Uned Gobaith yn ward seiciatryddol acíwt sy'n darparu gofal iechyd meddwl arbenigol amlddisgyblaethol i fenywod ar unrhyw adeg o 32 wythnos yn feichiog nes bod eu babanod yn flwydd oed.

Mae'n uned ranbarthol yn Tonna, Castell-nedd, sy'n gwasanaethu poblogaeth Cymru.

Mae menywod sy'n cael eu derbyn i'r uned cleifion mewnol angen asesiad arbenigol a / neu driniaeth o salwch meddwl sy'n gymedrol i ddifrifol ei natur. Bydd mamau a dderbynnir yn ystod y cyfnod ôl-enedigol yn cael eu derbyn gyda'u babanod.

Mae gan yr uned le i chwe chlaf a saith o fabanod.

Mae'n gweithredu 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos ac mae ganddo'r gallu i dderbyn derbyniadau bob amser, gan gynnwys penwythnosau mewn sefyllfaoedd brys.

Pwy all gael ei atgyfeirio?

Merched yn nhymor olaf beichiogrwydd neu'r naw mis cyntaf ar ôl esgor, sy'n dioddef o bennod acíwt o salwch meddwl difrifol gan gynnwys:

 • Seicosis postpartum
 • Anhwylder affeithiol deubegwn
 • Anhwylder sgitsoa-effeithiol a seicosisau eraill
 • Salwch iselder difrifol
 • Amodau difrifol / cymhleth eraill
Dim ond os oes salwch meddwl amenedigol sylweddol y maent yn derbyn mamau sy'n cyflwyno gyda'r cyflyrau hyn o dan 18 oed ac maent yn debygol o fod yn brif ofalwr babanod ar ôl eu derbyn.

Mae'r Uned Mamau a Babanod yn addas ar gyfer derbyn mam o dan 18 oed ond bydd y derbyniad yn cael ei reoli mewn cydweithrediad â'r Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS) a'r gwasanaethau cymdeithasol.

Gellir derbyn mamau sydd â hanes blaenorol o salwch meddwl difrifol a / neu risg uchel o salwch meddwl difrifol yn y cyfnod postpartum uniongyrchol trwy fynediad wedi'i gynllunio ar gyfer rheoli risg ailwaelu yn y tymor byr.

Dim ond os oes cytundeb clinigol clir ar draws yr MDT y gellir cyflawni amcanion y derbyniad cyn i'r plentyn gyrraedd blwydd oed, a rhoi sylw arbennig i ystyried y risg yn erbyn budd-dal, y bydd mamau a atgyfeirir ar ôl naw mis postpartum yn cael eu hystyried. o dderbyniad i'r plentyn.

Ddim yn briodol ar gyfer mynediad
 • Mamau ag anaf i'r ymennydd neu anhwylder organig arall gan gynnwys dementia.
 • Ni fydd mamau sydd â chyflwyniad sylfaenol o anabledd dysgu difrifol neu gamddefnyddio sylweddau yn unig yn cael eu hystyried yn briodol i'w derbyn, oni bai bod cyflwyniad sylfaenol cysylltiedig o salwch meddwl acíwt.
 • Mamau y gellir rheoli eu hanghenion iechyd meddwl o fewn gofal sylfaenol neu wasanaethau cymunedol eraill yn unol â chanllawiau NICE.
 • Os oes tystiolaeth o drais difrifol / ymddygiad ymosodol a allai beri risg o niwed neu anaf i eraill ar y ward - yn enwedig yr hyn a allai beri risg sylweddol o niwed i fabanod ar y ward.
Pwy all gyfeirio

Daw atgyfeiriadau yn bennaf o'r gwasanaethau canlynol:

 • Tîm Iechyd Meddwl Amenedigol Cymunedol
 • Tîm Triniaeth Cartref Argyfwng
 • Tîm Seiciatreg Cyswllt
 • Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol

Rydym yn ymwybodol, fodd bynnag, mai'r pwynt cyswllt cyntaf i lawer o fenywod a fyddai'n briodol i'w hatgyfeirio fydd eu meddyg teulu neu adran achosion brys, felly rydym yn croesawu atgyfeiriadau gan y gwasanaethau hyn.

Os nad oes angen derbyniad bryd hynny, byddem yn darparu gwybodaeth am gefnogaeth briodol yn y gymuned.

Sut i gyfeirio

I gael cyngor cychwynnol ar atgyfeiriad posib, gallwch ffonio Uned Gobaith yn uniongyrchol ar 01639 862370 neu e-bostio SBU.MBU-Referrals@wales.nhs.uk

Yn dilyn y cam hwn, bydd angen i chi lenwi'r ffurflen atgyfeirio isod ac e-bostio SBU.MBU-Referrals@wales.nhs.uk